ระบบจัดเก็บทะเบียนรถยนต์
  
เพิ่มข้อมูลทะเบียนรถสำหรับเข้า-ออก ศอ.บต.
เลขบัตรประชาชน: *
ระบุเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่ม ค้นหา
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก  
ชื่อ : * นามสกุล : *
ตำแหน่ง: * ประเภทกลุ่ม: *
เบอร์โทร: *
ไม่ต้องใส่ขีด
  สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม : * กลุ่ม : *  
รถยนต์        
ทะเบียนรถยนต์ :
ไม่ต้องใส่ขีด ไม่ต้องเว้นวรรค
ยี่ห้อรถ:
ทะเบียนรถยนต์ จังหวัด : รุ่น:
  รถจักรยานยนต์        
  ทะเบียนรถจักรยานยนต์ :
ไม่ต้องใส่ขีด ไม่ต้องเว้นวรรค (ถ้าไม่มี ไม่ต้องใส่ข้อมูล)
ยี่ห้อรถ:  
  ทะเบียนรถจักรยานยนต์ จังหวัด : รุ่น:  
หมายเหตุ : รถยนต์และรถจักรยานยนต์ สามารถลงทะเบียนได้ ประเภทละ 1 คัน